Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Szkole Podstawowej nr 60 w Gdańsku

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 60 oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku, 80-350 Gdańsk ul. Chłopska 64 tel. 58 557 16 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 60 w Gdańsku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 60 w Gdańsku za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym;
d) w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
e) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Szkołę Podstawową nr 60 w Gdańsku przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 60 w Gdańsku przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16. RODO);
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.
12. Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Początek strony