W roku szkolnym 2016/2017 planujemy organizację klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w ramach oddziałów ogólnodostępnych oraz integracyjnych.
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 14 marca 2016 r.

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogramy i zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

Oddziały przedszkolne

Elektroniczna rekrutacja oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej trwa od 14 marca od godz. 9.00 do 30 marca 2016 r. do godz. 15.00,

Rodzice wypełniają Wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową: https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk drukują go i podpisują, a następnie składają go w placówce pierwszego wyboru. Wniosek wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Rodzice z wersją papierową Wniosku muszą koniecznie udać się osobiście do szkoły i potwierdzić go najpóźniej do 30 marca 2016 r. do godz. 15.00.

Jeżeli rodzice nie mają możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełniają ręcznie Wniosek w formie papierowej (można go otrzymać w szkole) i udają się do placówki pierwszego wyboru, gdzie do systemu Wniosek wprowadzi Dyrektor placówki.

W dniu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00, placówka ogłasza listy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych. Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola, to rodzice w terminie od 25 kwietnia od godz. 8.00 do 04 maja 2016 r. do godz. 15.00 muszą udać się do tej placówki i potwierdzić wolę - złożyć oświadczenie woli podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (druk do pobrania w szkole lub na stronie internetowej - załącznik nr 7). Listy dzieci przyjętych do placówek zostaną opublikowane 06 maja 2016 r. od godz. 13.00.

Harmonogram rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, która będzie prowadzona również przy wsparciu systemu elektronicznego. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 16 maja 2016 godz. 9.00 do 20.05.2016 godz.15.00. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do placówki, zostanie podana 02.06.2016 r. o godz. 12.00. Od dnia 03.06.2016 godz.8.00 do dnia 08.06.2016 godz.15.00, rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do placówki - składa osobiście oświadczenie woli podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W dniu 10.06.2016 godz.13.00, placówka podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Klasy pierwsze

Dzieci zamieszkałe i zameldowane w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia - rodzic potwierdza obwód w systemie: https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

Rodzic, który wypełni zgłoszenie elektronicznie, nie drukuje zgłoszenia i nie zanosi do szkoły. Rejestracja w Gdańskiej Platformie Edukacyjnej jest uznawana za równorzędną ze złożeniem zgłoszenia w szkole w formie papierowej. W przypadku braku dostępu do Internetu, rodzic wypełnia zgłoszenie ręcznie i zanosi je do szkoły obwodowej.

W przypadku innego adresu zameldowania niż adres zamieszkania (po wpisaniu numeru PESEL dziecka ukazuje się inna szkoła obwodowa lub dziecko nie zostało przypisane do żadnej szkoły obwodowej) należy w szkole obwodowej potwierdzić miejsce zamieszkania przez złożenie zgłoszenia rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu (załącznik nr 1 do zgłoszenia).

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do I klasy biorą udział w rekrutacji na zasadach ogólnych. Dokumentem kwalifikującym do oddziału integracyjnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które rodzic składa w szkole wraz z Wnioskiem rekrutacyjnym.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym - rodzic musi złożyć wniosek rekrutacyjny w terminie od 14 marca 2016 r. do 08 kwietnia 2016 r.

Jeżeli dziecko w roku szkolnym 2015/2016 realizowało roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w szkole innej niż rejonowa, na wniosek rodziców jest przyjmowane do klasy pierwszej tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły do której dziecko uczęszcza do 31 marca 2016r. (wniosek do pobrania w szkole).

Do klas I w roku szkolnym 2016/2017 przyjmowane są:

-dzieci 7-letnie (rocznik 2009) objęte obowiązkiem szkolnym

-dzieci 6-letnie (rocznik 2010) na wniosek rodzica (jeśli w roku szkolnym 2015/2016 realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych rozpocznie się 14 marca 2016 r. o godzinie 9.00

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

Wypełniony Wniosek w formie elektronicznej, rodzic drukuje, podpisuje a następnie oraz dostarcza do szkoły I-go wyboru. Do wniosku rodzic dołącza dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli dziecko takie posiada.

22 kwietnia 2016 r. o godzinie 12.00 szkoły publikują listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W terminie od 25 kwietnia 2016 r. do 04 maja 2016 r. do godz. 15.00, rodzic składa w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole (załącznik nr 1 do wniosku). Jest to konieczne, aby zakończyć proces rekrutacji dziecka. Jeżeli rodzic nie złoży w wyznaczonym terminie oświadczenia potwierdzającego podjęcie nauki w wybranej szkole, świadomie rezygnuje z miejsca w tej szkole.

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w szkołach będzie się odbywać poza systemem elektronicznym, zgodnie z harmonogramem.

 

Początek strony