Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wkrótce

 

ASPE-logo-kolor-cmyk.jpeg

 

Projekt Zróbmy to razem - asystenci SPE w gdańskich szkołach (projekt ASPE)


Jest realizowany od 1 marca 2022 r. do 4 marca 2023 r. w pięciu gdańskich publicznych placówkach:

 • Przedszkole nr 63
 • Szkoła Podstawowa nr 60
 • Szkoła Podstawowa nr 69
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

W tych pięciu placówkach po przeszkoleniu zostało zatrudnionych po 2 asystentów, z których każdy przypisany jest do jednego dziecka, wymagającego wsparcia w obszarze edukacji.

Wsparciem asystenta zostali objęci ci uczniowie i uczennice, którzy z racji swoich specjalnych potrzeb edukacyjnych:

 1. a) mają trudności:
 • w samodzielnym funkcjonowaniu w szkole (np. rozumieniu treści, organizacji nauki)
 • w komunikowaniu się,
 • wynikające z niskich kompetencji społecznych,
 1. b) prezentują zachowania agresywne i/lub autoagresywne,
 2. c) prezentują zachowania utrudniające pracę reszcie klasy (np. niekontrolowane okrzyki, zachowania itp.)

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania objętego wparciem ucznia (lub wychowanka przedszkola) w zakresie komunikacji, relacji z rówieśnikami, samoobsługi, samodzielności, jak również poprawa funkcjonowania zespołu klasowego pod kątem rozwój kompetencji społecznych, w tym wrażliwość na różnorodne potrzeby.

Na realizację projektu Miastu został udzielony o grant w wysokości 216 037,40 zł w ramach ogólnopolskiego projektu „Asystent Ucznia Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – pilotaż”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. Więcej o projekcie na https://asystentspe.pl/

 

  2309fersplakatminiatura

 2023unicef

GPEinstrukcje

Początek strony