Od lutego do grudnia 2023 realizujemy projekt Socjoterapia - we współpracy z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia
i Profilaktyki Uzależnień oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Gdańsku.

Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne służą rozwijaniu kompetencji emocjonalno – społecznych, umiejętności komunikacyjnych, nauce zachowań społecznie akceptowanych i minimalizowaniu zachowań niepożądanych, przygotowują dzieci do pełnienia różnorodnych funkcji społecznych. Im starsze są dzieci - terapia społeczna jest także okazją do trenowania właściwego wyrażania potrzeb, asertywności, umiejętności autoprezentacji. Praca w grupie socjoterapeutycznej to także lepsze poznanie samego siebie i pogłębienie wiedzy o innych ludziach, sprzyjające lepszemu funkcjonowaniu emocjonalnemu, jak i społecznemu.

Cele zajęć

Głównym celem zajęć socjoterapeutycznych jest poprawa funkcjonowania emocjonalno – społecznego (wzrost kompetencji emocjonalno – społecznych) uczestników poprzez korygowanie zachowań niepożądanych, eliminowanie zaburzeń zachowania, kształtowanie zachowań adaptacyjnych i akceptowanych społecznie oraz wspieranie dzieci w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Cele szczegółowe zajęć socjoterapeutycznych:

- odreagowanie napięć emocjonalnych

- umiejętność rozpoznawania własnych emocji

- umiejętność rozpoznawania emocji innych

- umiejętność nazywania własnych emocji

- umiejętność nazywania emocji innych osób

- znajomość sposobów wyrażania trudnych emocji oraz prostych technik relaksacyjnych

- wdrażanie w życie sposobów wyrażania trudnych emocji i prostych technik relaksacyjnych, pomagających dziecku zapanować nad trudnymi emocjami

- znajomość powszechnie obowiązujących norm i zasad społecznych

- dostosowanie się do obowiązujących norm i zasad społecznych

- znajomość sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych/ problemowych

- umiejętność konstruktywnego rozwiązywania sytuacji problemowych

- spokojne wyrażanie własnych potrzeb

- asertywność w komunikacji i zachowaniu

- umiejętność szukania wsparcia u innych (zwłaszcza dorosłych) w trudnych sytuacjach

- zmniejszenie ilości bądź natężenia niepożądanych zachowań

- uzyskanie wsparcia emocjonalnego

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu - we wtorki i w czwartki, w wymiarze 1,5 godz. każde spotkanie.

W zajęciach uczextniczy 10 uczniów z klas III-IV.
Relizatorzy: Renata Tuszyńska oraz Marzena Szpiek

Początek strony