2309fersplakat.jpg  

 

 

Mobilności kadry:
Cypr - listopad 2023
Barcelona - marzec 2024 
Dublin - maj 2024
Barcelona - maj 2024

Informacje o projekcie

Program „Jesteśmy razem” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027, projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów
i kadry edukacji szkolnej. 

Termin realizacji projektu: od 04.09.2023 r. do 03.03.2025 r.

Realizacja projektu ma wspierać system szkolenia i doskonalenia kadry naszej szkoły w wymiarze europejskim. Pozyskane fundusze zapewnią dostęp do szkoleń wysokiej jakości, odbywających się w różnych krajach Europy. Umożliwią zdobycie nowych i lepszych kompetencji językowych i zawodowych, poznanie innowacyjnych metod i form pracy z uczniem, treści z zakresu edukacji włączającej
i umiejętności cyfrowych.


Grupą docelową projektu stanowi 20 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 60 w Gdańsku
, którzy wezmą udział w szkoleniach
w ramach mobilności zagranicznych:12 osób w kursie języka angielskiego na Cyprze, 6 osób w szkoleniu z zakresu edukacji włączającej w Hiszpanii oraz 2 osoby w szkoleniu z zakresu technologii cyfrowych w Finlandii.

 

Prezentacje uczestników:

Cypr - listopad 2023

Gabriela Baka
Beata Kalinka
Aleksandra Badźmierowska - Kasznia
Elżbieta Stefańska

Barcelona  - marzec 2024

Barbara Augustyniak
Barbara Kurowska
Dorota Komar

 

 

 Cele projektu:
Podniesienie kompetencji językowych kadry szkoły - nabywanie zdolności do skutecznej komunikacji w języku angielskim.
Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie edukacji włączającej, w tym w warsztacie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Nabywanie i rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie stosowanie cyfrowych narzędzi edukacyjnych i komunikacyjnych.
Podnoszenie jakości pracy szkoły i kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne oraz udział w projektach europejskich. Tworzenie wizerunku szkoły nowoczesnej o standardach europejskich.
 
 Rezultaty - to co chcemy osiągnąć:
Większe kompetencje kadry w zakresie posługiwania się językiem angielskim ułatwią skuteczną komunikację i edukację w międzynarodowym środowisku szkolnym. Wdrożone nowe rozwiązania w zakresie edukacji włączającej przełożą się na budowanie strategii pracy szkoły jako placówki nowoczesnej, ukierunkowanej na edukację i pomoc wszystkim uczniom, w tym również o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Praca w oparciu o nowoczesne metody i formy przełoży się na zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów umiejących wykorzystywać nowoczesne narzędzia cyfrowe. Zwiększenie kompetencji w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym pozwoli zadbać o propagowanie postaw tolerancji oraz podejmowanie działań na rzecz zapobiegania wykluczeniu i dyskryminacji. Doskonalenie zawodowe w standardach europejskich prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej oraz upublicznianie rezultatów wzmocni pozycję kadry oraz samej szkoły na rynku edukacyjnym.
 

 

Początek strony